Algemene voorwaarden voor het contract vanhotelverblijf

AGB PDF Download (75 Kb)

Geldigheidsgebied

 1. Deze voorwaarden gelden voor contracten over het op huurbasis overlaten van hotelkamers voor logies en verblijf, evenals alle verdere verrichtingen en leveringen van het hotel voor de klant.
 2. De onderverhuur van de ter beschikking gestelde hotelkamers als mede het gebruik ervan die niet overeenkomt met logies, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel.
 3. voorwaarden van de klant gelden alleen dan, wanneer dit van te voren is afgesproken.

Overeenkomst, – partner, – aansprakelijkheid; verjaring

 1. het contract komt van het hotel tot stand door de acceptatie van de klant. Het staat het hotel vrij om de hotelkamerboeking schriftelijk te bevestigen.
 2. Contactpartners zijn het hotel en de klant. Heeft een derde voor de klant besteld, is deze samen met de klant verantwoordelijk als hoofdelijke schuldenaars tegenover het hotel voor alle verplichtingen die in het verblijfcontract van het hotel staan, wanneer het hotel een verklaring van de derde persoon ter inzage heeft.
 3. het hotel is verantwoordelijk voor de verplichtingen uit het contract. Buiten het afgesproken bereik is de verantwoordelijkheid met opzet en grove nalatigheid van het hotel beperkt.
 4. De verjaringstermijn voor alle aanspraken van de klant bedraagt 6 maanden.
 5. Deze verantwoordelijkheidsbegrenzing en de korte verjaringstermijn gelden ten gunste van het hotel. Ook bij schending van verplichtingen bij het opstellen van het contract en positieve contractsschending.

Verrichtingen,prijzen, betaling, compensatie

 1. het hotel is verplicht, om de door de klant geboekte hotelkamer bereidt te houden en de overeengekomen verrichtingen te voldoen.
 2. de klant is verplicht, om voor het overlaten van de hotelkamer en de door hem gevergde verdere verrichtingen, de geldende respectievelijk de overeengekomen prijs van het hotel te betalen. Dit geldt ook voor de door de klant bestelde verrichtingen van en gemaakte onkosten in het hotel voor derden.
 3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Overschrijdt de periode tussen het afsluiten van het contract en het uitvoeren van het contract 4 maanden en verhogen de door het hotel berekende prijzen, dan kan deze de contractueel overeengekomen prijs gepast, toch hoogstens met 10% verhogen.
 4. De prijzen kunnen door het hotel verder veranderd worden, wanneer de klant achteraf veranderingen in het aantal geboekte kamers, de verrichtingen van het hotel of de verblijfsduur van de gasten wenst en het hotel daarmee toestemt.
 5. Rekeningen van het hotel zonder vervaldatum zijn binnen 10 dagen vanaf ontvangst van de rekening zonder aftrek te betalen. Het hotel is bevoegd, oplopende vorderingen te allen tijde op te eisen en onmiddellijke betaling te verlangen. Bij het uitblijven van betaling is het hotel bevoegd, rente ter hoogte van 5 % over het desbetreffende rentetarief volgens de wettelijke regels van de Europese centrale bank te berekenen. De klant blijft het bewijs van een lagere, het hotel van een hogere schade voorbehouden.
 6. Het hotel is gerechtigd, bij het sluiten van een contract of daarna, rekening houdend met de rechtelijke voorschriften voor reizen met een vast tarief een passende vooruitbetaling of een waarborgsom te verlangen. De hoogte van de vooruitbetaling en de betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract.
 7. De klant kan alleen met een ontegenzeggelijke of rechtsgeldige claim tegenover het hotel in rekening brengen of verlagen.

Hetterugtrekken van de klant (afbestellen, annuleren)

 1. het terugtreden van de klant van een met het hotelgesloten contract is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van hethotel. Gebeurt dit niet, dan is de overeengekomen prijs in het contract ookdan te betalen, wanneer de klant de contractuele verrichtingen niet opeist.
 2. Dit geldt niet in gevallen van verzuim vanhet hotel of het niet kunnen opbrengenvan de capaciteiten.
 3. Zover tussen het hotel en de klant een tijdstip voorhet terugtrekken van het contract schriftelijk is geregeld, kan de klant totdan van het contract afstand nemen, zonder betaling- ofschadevergoedingsaanspraak van het hotel in werking te stellen. Het recht vanterugtreden van de klant vervalt, wanneer hij deze niet tot hetovereengekomen tijdstip zijn recht van terugtreden schriftelijk tegenover hethotel kenbaar maakt, voor zover geen geval van verzuim van nakoming van hethotel of een door deze te behartigen onmogelijkheid van de nakomingklaarligt.
 4. Bij de door de klant niet gebruikte kamers heeft hethotel de inkomsten op een andere verhuurwijze van de kamers alsmede debespaarde uitgaven in mindering te brengen.
 5. Het hotel is vrij, om de ontstane kosten en van deklant de te vergoeden schade als totaaltarief te berekenen. De klant is danverplicht om 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor overnachtingmet of zonder ontbijt, 70% voor een halfpension- en 60% voor eenvolpension-arrangement te betalen. De klant heeft het recht op bewijs, dat deontstane financiële schade niet lager is als het vereiste tarief.

Terugtreden van het hotel

 1. van het contract afstand te doen, wanneer aanvragen van andere klanten naar de geboekte kamers te behandelen zijn en de klant bij navraag van het hotel op zijn recht van terugtreden geen afstand doet.
 2. wordt een overeengekomen vooruitbetaling ook na het verstrijken van de overeengekomen termijn met bedreiging van afwijzing niet betaald, is het hotel ook gerechtigd om van het contract afstand te doen.
 3. Verder is het hotel gerechtigd, door zakelijke gerechtvaardigde redenen van het contract buitengewoon afstand te doen, bijvoorbeeld als
  • overmacht of andere niet te vervangenomstandigheden van het hotel de uitvoer van het contract onmogelijk maakt.
  • kamers op een misleidende of foutieve manier zijngeboekt, bijvoorbeeld door de klant als persoon of het doel van verblijf.
  • Het hotel motiverende redenen heeft, dat degebruikmaking van de hotelverrichting de soepele bedrijfsvoering, dezekerheid of het aanzien van het hotel in het openbaar in gevaar brengt,zonder dat dit het machtsgebied alsmede organisatiegebied van het hotel aante rekenen is.
  • Een overtreding van de bovenstaande regel 2beschikbaar is.
 4. Het hotel heeft de klant voor het uitvoeren van het terugtreedrecht direct te informeren.
 5. Bij gerechtigde terugtreding van het hotel ontstaat geen aanspraak op schadevergoeding door de klant.

Beschikbaarstelling, overgave enteruggave van de hotelkamers

 1. De klant kan geen aanspraak maken op debeschikbaarstelling van bepaalde kamers
 2. geboekte kamers staan de klant vanaf 15.00 uur terbeschikking op de overeengekomen aankomstdag. De klant kan geen aanspraakmaken op een vroegere beschikbaarstelling.
 3. op de overeengekomen vertrekdag zijn de kamers vanhet hotel uiterlijk om 11.00 uur leeggeruimd ter beschikking te stellen.Daarna kan het hotel over de daardoor ontstane schade bovendien voor hetbijkomende gebruik van de kamers tot 18.00 uur 50 % van de volledige overnachtingprijs(catalogusprijs) in rekening brengen, vanaf 18.00 uur 100%. De klant is vrijom het hotel aan te tonen, dat deze geen of wezenlijke kleine schade isontstaan.

Aansprakelijkheid van het hotel

 1. het hotel is aansprakelijk voor de zorgvuldigheid van een ordelijke handelaar. Deze verantwoordelijkheid is in de niet prestatietypische sector, toch beperkt op prestatietekort, schade, gevolgschade of storingen, die met opzet of door grove nalatigheid op het hotel zijn terug te leiden. Wanneer er storingen of beperkingen aan de prestaties van het hotel zijn af te leiden, wordt het hotel bij wetenschap of onmiddellijke terechtwijzing van de klant geacht moeite te doen voor uitkomst. De klant is verplicht, om bij te dragen wat van hem verwacht wordt om te storing te verhelpen en een mogelijke schade gering te houden.
 2. Voor binnengebrachte spullen is het hotel verantwoordelijk naar de klant volgens de wettelijke voorschriften, dat is tot het honderdvoudige van de kamerprijs, hoogstens € 3.500, alsook voor geld en waardevolle voorwerpen tot € 8.000. Geld en waardevolle voorwerpen kunnen tot een maximale waarde van € 2.500 in de hotel- of hotelkamerkluis worden opgeborgen. Het is door het hotel aan te bevelen hiervan gebruik te maken. De aansprakelijkheid vervalt, wanneer de klant niet onmiddellijk na verlies, vernietiging of beschadiging direct aangifte doet in het hotel (§ 703 BGB).
 3. Voor de onbegrensde verantwoordelijkheid van het hotel gelden de wettelijke voorwaarden.
 4. Voor zover de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats, ook tegen betaling, beschikbaar gesteld wordt, komt daardoor geen veiligheidscontract tot stand. Bij diefstal of beschadiging van auto’s of de inhoud daarvan die op het hotelterrein geparkeerd zijn is het hotel niet verantwoordelijk, uitgezonderd bij opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor plaatsvervangende schuldenaren van het hotel.
 5. Wekdiensten worden door het hotel met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Aanspraak op schadevergoeding, uitgezonderd wegens grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.
 6. Berichten, post en pakketten voor de gasten worden met zorgvuldigheid behandelt. Het hotel neemt de bezorging, bewaring en , naar wens, tegen betaling de nazending voor deze. Aanspraak op schadevergoeding, uitgezonderd wegens grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

Eindbepalingen

 1. Veranderingen of het aanvullen van het contract, het aanvraagformulier of deze handelsvoorwaarden voor onderbrenging in het hotel moeten schriftelijk worden voldaan. Eenzijdige veranderingen of aanvullingen door de kant zijn ongeldig.
 2. Plaats van handeling en plaats van betaling is de verblijfplaats van het hotel.
 3. Exclusieve bevoegde rechtbank, ook voor cheque- en wisselgeschillen, is in het handelend verkeer de verblijfplaats van het hotel. In zoverre een verdragspartner de voorwaarden vervult volgens § 38, paragraaf 1 ZPO en geen algemene rechtbank in het binnenland heeft, geldt als rechtbank de verblijfplaats van het hotel.
 4. Hier geldt de Duitse wetgeving.
 5. Zouden afzonderlijke voorschriften van deze algemene voorwaarden voor de onderbrenging in het hotel ongeldig of nietig zijn of worden, wordt daardoor de werkzaamheid van de overige voorschriften niet aangetast. Verder gelden de wettelijke voorschriften.